Wyszukaj w serwisie
Baza świeżej wiedzy

Skorzystaj z bezpłatnych powiadomień wprost na twoją skrzynkę!

Sprawdź co się dzieje
2021-01-06“Zabrze malowane pędzlem i obiektywem”
2020-12-01Plebiscyt "Tytani Społeczni Zabrza 2020"Czwartek, 1 Grudzień 2020 00:00">
2020-11-30Zostań mistrzem kopii malarskiej
2020-11-23Moja świąteczna ozdoba - konkurs na najładniejszą bombkę i kartkę
2020-11-16Konkurs "Wolontariusz Roku"Poniedziałek, 16 Listopad 2020 00:00">
2020-09-2798. urodziny Miasta Zabrze
2020-09-17Komunikat - Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu
2020-09-06Zaproszenie na wycieczkę po osiedlu Borsiga w ramach projektu "Familoki"Niedziela, 6 Wrzesień 2020 16:00">
2020-09-06Kopernik na rowerze - 2/2020
2020-08-22Kopernik na rowerze - 1/2020
System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej
Biulety Informacji Publicznej

Regulamin serwisu Mapa Aktywności Lokalnej

Data: 2013-01-01

Art. 1 WSTĘP 

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego Mapa Aktywności Lokalnej znajdującego się pod adresem internetowym www.mal.zabrze.pl.
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, prawa i obowiązki Gości Serwisu a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.
 3. Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.
 4. Celem funkcjonowania Serwisu jest:
  • Efektywne informowanie mieszkańców o przejawach aktywności lokalnej
  • Zebranie i usystematyzowanie informacji o podmiotach działających w zakresie
  • aktywności lokalnej
  • Zwiększenie zainteresowania mieszkańców i podmiotów wszystkich sektorów aktywnością lokalną
  • Promowanie aktywności lokalnej i podmiotów działających w jej zakresie
  • Zbieranie informacji dot. aktywności lokalnej i trzeciego sektora
  • inicjowanie dobrych praktyk – spotkań, wymiany doświadczeń, wspólnych inicjatyw na rzecz aktywności lokalnej.

 

Art. 2 SŁOWNICZEK POJĘĆ 

Ilekroć niniejszy Regulamin posługuje się w dalszej części którymkolwiek z poniżej zdefiniowanych pojęć należy przez nie rozumieć: 

 1. Administrator — podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu, którym jest Miasto Zabrze.
 2. Aktywność lokalna – działalność prowadzona przez osoby fizyczne, osoby prawne jak również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na terenie Miasta Zabrze, skierowana do mieszkańców Miasta Zabrze, lub mogąca potencjalnie być skierowana do mieszkańców Miasta Zabrze, o charakterze społecznym, kulturalnym lub sportowym jak również powiązana z nią działalność administracji samorządowej i rządowej. Za aktywność lokalną uznaje się również wykonywaną przez osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły (działalność gospodarczą) w zakresie w jakim jest ona lub może być wykonywana na terenie Miasta Zabrze, skierowana do mieszkańców Miasta Zabrze, lub mogąca potencjalnie być skierowana do mieszkańców Miasta Zabrze, jednakże wyłącznie w zakresie Informowania o jej wykonaniu, z wyłączeniem stosowania Reklamy i promocji.
 3. Baza Kont (Profili) — zbiór danych udostępnionych przez Użytkowników Serwisu, które są za ich zgodą gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług.
 4. Informowanie o wykonywanej działalności – działanie nie stanowiące propozycji zawarcia umowy z konkretnym klientem bez względu na formę, treść, technikę i środki, w szczególności: dane osobowe, nazwa, siedziba, kwalifikacje, doświadczenie i preferowanych zajęcia i aktywności,
 5. Konto — dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem, którego wprowadza on dane i zarządza nimi.
 6. Login — prywatna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie rejestracji Konta. Login może być dowolnie obranym przez Użytkownika ciągiem znaków graficznych (w szczególności liter i cyfr) bez znaku spacji lub adresem poczty elektronicznej. Nie można obrać Loginu już wykorzystywanego w Serwisie przez innego Użytkownika Konta. Zakazane jest użycie w Loginach słów „admin”, „moderator” lub innego równorzędnego bezpośrednio lub poprzez odwołanie się do tychże słów, w szczególności poprzez użycie znaków graficznych w taki sposób, że powstaje wizualne lub dorozumiane podobieństwo powstałego ciągu znaków do słów „admin” i „moderator”. Administrator zastrzega usunięcie Kont odwołujących się bezpośrednio lub pośrednio do w/w słów.
 7. Profil — strona Użytkownika zawierająca dane oraz zdjęcia udostępnione przez niego dobrowolnie w Serwisie, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, jak również które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 8. Regulamin — przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora oraz załączniki stanowiące integralną część dokumentu.
 9. Reklama i Promocja – działalność  stanowiąca lub mogąca stanowić propozycję zawarcia umowy z konkretnym klientem jak również zmierzająca do pozyskania klienta, niebędąca Informowaniem o wykonywanej działalności.
 10. Serwis — portal Mapa Aktywności Lokalnej, figurujący pod adresem internetowym www.mal.zabrze.pl, będący platformą internetową, umożliwiający Użytkownikom informowanie o wykonywanej działalności i aktywnościach oraz świadczący na rzecz Użytkowników inne usługi drogą elektroniczną.
 11. Użytkownik — pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca Aktywność Lokalną, która poprzez rejestrację lub rozpoczęcie korzystania z  Konta uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis.
 12. Gość — osoba uzyskująca za pośrednictwem metod komunikacji na odległość dostęp do zasobów Serwisu poprzez zapoznawanie się z treścią poszczególnych Profili Użytkowników oraz pozostałych materiałów udostępnionych w ramach Serwisu, bez konieczności założenia Profilu w Serwisie.

 

Art. 3 WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU 

 1. Właścicielem Serwisu jest Miasto Zabrze.
 2. Przedmiotem działalności Serwisu jest prowadzenie przez Administratora Bazy Kont (Profili) umożliwiających umieszczenie przez Użytkowników informacji o prowadzonej przez nich Aktywności Lokalnej oraz wyszukiwanie Użytkowników, jak również udostępnianie przez Administratora zasobów Serwisu w celu umieszczania w nim przez Użytkowników danych i zdjęć. Baza Kont (Profili) jest ogólnie dostępna dla Gości Serwisu.
 3. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu w charakterze Użytkownika jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies, java script oraz konto poczty e-mail, przy czym posiadanie konta poczty e-mail nie jest niezbędne w przypadku Użytkowników o których mowa w art 4 pkt 6 niniejszego regulaminu. Do wykorzystania określonych dodatkowych funkcji Serwisu może być niezbędne posiadanie dodatkowych urządzeń peryferyjnych w zależności od cech danej usługi.
 4. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu w charakterze Gościa jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies, java script. Do wykorzystania określonych dodatkowych funkcji Serwisu może być niezbędne posiadanie dodatkowych urządzeń peryferyjnych w zależności od cech danej usługi.
 5. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

 

Art. 4 UCZESTNICZENIE W SERWISIE 

 1. Korzystającymi z Serwisu są Użytkownicy oraz Goście.
 2. Utworzenie Konta w Serwisie oraz korzystanie z niego w granicach określonych w Regulaminie jest bezpłatne.
 3. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników i Gości w tym treść ujawnianych danych , jak również aktywności podejmowane w ramach Profili i za pośrednictwem Serwisu nie mogą naruszać postanowień Regulaminu. W przypadku naruszenia przepisów regulaminu przez aktywności podejmowane przez Użytkownika lub Gościa  lub przez treści umieszczane przez Użytkownika na Profilu Administrator zastrzega usunięcie treści niezgodnych z Regulaminem.
 4. Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna może założyć Konto poprzez jego utworzenie i procedurę rejestracji bądź rozpocząć korzystnie z Konta które zostanie dla niej założone przez Administratora, po przekazaniu przez niego temu podmiotowi danych dostępowych do Konta. 
 5. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem www.mal.zabrze.pl/podmiot/dodaj. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji lub rozpoczęcia korzystania z Konta założonego przez Administratora, na czas nieokreślony.
 6. Administrator zakłada Konta dla jednostek miejskich Miasta Zabrze jak również stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej zgodnie z informacjami uzyskanymi z prowadzonych przez Miasto Zabrze ewidencji i rejestrów oraz przekazuje osobom umocowanym  do działania za te podmioty i jednostki dane niezbędne do korzystania z Konta, zgodnie z treścią zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze nr 1266/WKS/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
 7. Po rozpoczęciu procedury rejestracji Konta Użytkownik wprowadza dane służące określeniu typu konta dodatkowo określając zakres prowadzonej Aktywności Lokalnej oraz formę prawną. Osoba zainteresowana założeniem Konta zobowiązuje się do podania na formularzu rejestracyjnym danych zgodnych z prawdą.
 8. Osoba zainteresowana założeniem Konta zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich niezbędnych danych osobowych: imienia i nazwiska, nazwy, adresu siedziby podmiotu, adresu służbowej lub oficjalnej poczty elektronicznej, numeru telefonu, nazwy Użytkownika a także opcjonalnie pozostałych danych. W przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest podanie nazwy, adresu siedziby, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, daty powstania, nazwy Użytkownika a także formy prawnej podmiotu mającego być użytkownikiem oraz danych osób umocowanych do działania za podmiot, jak również przedstawienia dokumentów źródłowych z których wynika umocowanie. Użytkownik Konta może zastrzec nieupublicznianie podanych danych osobowych na Profilu. Adres kontaktowy e-mail stosowany do rejestracji nie jest wyświetlany w Serwisie. Wprowadzenie kontaktowego adresu e-mail w serwisie następuje odrębnie i Użytkownik może posłużyć się tym samym lub innym adresem e-mail.
 9. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Konta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
  2. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu,
  3. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą,
  4. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  5. wyrażam zgodę na przesyłanie moich danych osobowych do państwa trzeciego w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie w jakim jest to konieczne lub celowe dla realizacji umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem w oparciu o którą Użytkownik korzysta z zasobów Serwisu.
  6. zezwalam na wykorzystywanie mojego logo, wyróżniającego się znaku graficznego, wizerunku umieszczonego w Serwisie dla celów świadczenia przez Administratora usług w Serwisie, jak również oświadczam, iż osoby, których wizerunek umieściłem w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia;
  7. wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,
  8. umieszczenie na Koncie danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą,
  9. w przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi oświadczenie o tym iż jestem umocowany do działania w imieniu podmiotu oraz że umocowanie nie wygasło ani nie zostało odwołane.
 10. Administrator zastrzega przed udostępnieniem Użytkownikowi Konta dokonać weryfikacji podanych przez niego danych jak również ustalenia czy i w jakim zakresie zadeklarowana przez Użytkownika działalność stanowi Aktywność Lokalną i nie przekracza granic Informowania o wykonywanej działalności, w rozumienie niniejszego Regulaminu.
 11. Administrator może bez podania przyczyny odmówić rejestracji Konta w Serwisie.

 

Art. 5 POLITYKA PRYWATNOŚCI; OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Ochrony Prywatności.
 2. Administratorem danych osobowych jest Miasto Zabrze które dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Administrator może powierzyć wykonywanie czynności z zakresu przetwarzania danych osobowych.
 3. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
 4. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności przetwarzania danych osobowych oraz wizerunku osób lub oznaczeń graficznych podmiotów udostępnionych w Serwisie, w szczególności poprzez przedstawienie zgód właściwych osób i podmiotów o których mowa w art. 4 pkt 8 lit h) albo innych stosownych dokumentów. Jeżeli dokumenty te będą budzić wątpliwość, czy osoba ma prawo umieszczać dane osobowe lub wizerunek Administrator może odmówić zawarcia umowy albo rozwiązać umowę z Użytkownikiem.
 5. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont (Profili).
 6. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
 7. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
  1. wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,
  2. natychmiastowego zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy.
 8. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

 

Art. 6 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG 

 1. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto, odnoszące się do jego osoby lub podmiotu. Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta odnoszącego się do jego osoby lub podmiotu wymaga uprzedniej zgody wyrażonej przez Administratora. Zakazuje się udostępniania swojego Konta innym osobom i podmiotom, jak i korzystania z Kont należących do innych osób i podmiotów.
 2. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do zablokowania Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów. Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.
 3. Zawierając umowę z Administratorem, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
  1. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych osób i podmiotów,
  2. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych osób jak również dobra chronione prawem innych podmiotów, w tym innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych osobach, podmiotach lub Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,
  4. nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych Osób.
 4. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych osób i podmiotów.
 5. Użytkownik, umieszczając na Koncie dane, logo, wyróżniających znak graiczny, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników, Gości oraz Administratora, jak również upoważnia Administratora do ich wykorzystania zgodnie z odpowiednimi postanowieniami niniejszego Regulaminu. W przypadku umieszczenia w Serwisie treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.). Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług w Serwisie oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięcia z Serwisu.
 6. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej.
 7. W zakresie umieszczanych na Profilu treści i zdjęć zawierających wizerunek innych osób zabrania się:
  • umieszczania treści i zdjęć do których prawa autorskie są zastrzeżone,
  • zamieszczania treści i zdjęć wraz z adresami innych stron bez zgody tychże osób,
  • zamieszczania treści i zdjęć o charakterze pornograficznym,
 8. Administrator umożliwia świadczenie za pośrednictwem Serwisu następujących usług:
  • informowania o podmiotach ujętych w serwisie (wprowadzonych lub zarejestrowanych)
  • prowadzenia archiwum podmiotów zlikwidowanych
  • informowania o wydarzeniach lokalnych
  • informowania o dotowaniu podmiotów oraz udzielaniu innych form wsparcia
  • informowania o stałych działaniach prowadzonych przez podmioty (placówki,
  • przedsięwzięcia)
  • prowadzenie forum aktywności lokalnej Gości i Użytkowników,
  • możliwość dodawania mediów (grafika, video, dźwięk) przez Użytkowników,
  • możliwość przeprowadzania sond wśród Gości i Użytkowników,
  • możliwość prowadzenia ankiet dla Użytkowników i Gości
  • prowadzenie bloga
  • prowadzenie newslettera dla Użytkowników i Gości,
  • prowadzenie kalendarza ogólnego i profilowego,.
  • Szczegółowe określenie funkcjonalności poszczególnych usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu wraz z limitami dostępności dla poszczególnych zakresów dostępu (Gość, Użytkownik, Administrator) określono w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

  

Art. 7 ZABLOKOWANIE KONTA 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników i Gości.
 2. Administrator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Zabronione jest używanie w komunikacji za pośrednictwem Serwisu określeń i słów powszechnie uznawanych za obelżywe pod adresem innych Użytkowników.
 4. Każda ze Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.
 5. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika polega na dezaktywacji przez niego Konta (uzyskanie statusu „nieaktywny”). Brak aktywności na Koncie przez okres 6 miesięcy jest równoznaczny dezaktywacji Konta.
 6. W przypadku podmiotów innych niż określone w art 4 pkt 7 regulaminu Konto może zostać trwale usunięte na wyraźne żądanie Użytkownika.
 7. Umowa może zostać rozwiązana przez Administratora w konsekwencji zablokowania Konta Użytkownika w sytuacji:
  1. naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
  2. podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników, Gości lub Administratora,
  3. umieszczenia na Koncie treści lub zdjęć mających negatywny wpływ na funkcjonowanie lub wizerunek Serwisu lub sprzecznych z celem jego funkcjonowania.
 8. W przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, lub naruszających dobre obyczaje, Administrator może usunąć te treści, a także uprawiony jest do zablokowania Konta.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć umieszczonych na Koncie, które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z Regulaminem.
 10. W przypadku zablokowania Konta przez Administratora, założenie nowego Konta przez tą samą Osobę wymaga uprzedniej zgody Administratora.

 

Art. 8 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI 

 1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników i Gości, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników i Gości z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników lub Gości. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych osób i podmiotów.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych osób lub podmiotów, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne osoby lub podmioty roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub loga, wyróżniającego się znaku graficznego lub wizerunku tych osób jak również innych naruszeń dóbr osobistych. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub materiał innej osoby lub podmiotu bądź też naruszył określone dobro.

 

Art. 9 ZGŁOSZENIA WADLIWOŚCI FUNKCJONOWANIA 

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu powinny być zgłaszane przez Użytkownika Administratorowi.
 2. Zgłoszenia wadliwości funkcjonowania mające wpływ na zawartość Profilu Użytkownika (reklamacje) będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa. O pozostawieniu reklamacji bez rozpoznania Administrator poinformuje Użytkownika.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.
 4. Administrator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne osoby lub podmioty przy wykorzystaniu funkcji Serwisu. Administrator nie ma w takich wypadkach  obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji.

 

Art. 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Regulamin jest dostępny w wersji elektronicznej pod adresem www.mal.zabrze.pl/artykul/regulamin.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
 3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.
 4. Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami. Po zapoznaniu się z nową treścią Regulaminu, Użytkownik składa oświadczenie następującej treści: Oświadczam, iż zapoznałem się z nową treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia. Złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli o kontynuowaniu umowy z Administratorem. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik rozwiązuje tym samym umowę z Administratorem, co jest równoznaczne z zablokowaniem Konta.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami, a Administratorem przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji przez Użytkownika.
 6. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
 7. W razie jakichkolwiek sporów związanych z wykonaniem umowy o świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu, sądem właściwym do ich rozstrzygania jest polski sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora, tj. odpowiednio Sąd Rejonowy w Zabrzu lub Sąd Okręgowy w Gliwicach.
 8. Umowy o świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu podlegają cywilnemu prawu polskiemu.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu serwisu Mapa Aktywności Lokalnej

Wyciąg ze „Specyfikacji Mapy Aktywności Lokalnej” dot. funkcjonalności.

 

Sfery dostępu

  1. Gość – każdy odwiedzający witrynę
  2. Użytkownik (user) – podmiot posiadający konto w serwisie
  3. Administrator (admin) – osoba posiadająca nadane uprawnienia do administrowania serwisem
  4. Superadministrator (superadmin) – osoba posiadająca wszystkie możliwe uprawnienia do administrowania serwisem, nadająca uprawnienia administratorom

 

Charakterystyka poszczególnych typów użytkowników serwisu

  1. Gość
   • Przeglądanie zawartości serwisu, elementów stałych, mediów, informacji o podmiotach, wydarzeniach, placówkach, przedsięwzięciach
   • Możliwość „share” i „lubię to” na facebook.com
   • Korzystanie z newslettera
   • Udział w sondach
   • Korzystanie z forum
   • Zgłaszanie naruszeń
   • Przeglądanie kalendarza
   • Korzystanie z mapy
   • Wypełnianie ankiet
  2. User
   • Możliwości typu ‘gość’
   • Wprowadzanie i zmiana informacji o sobie
   • Dodawanie wydarzeń, placówek, przedsięwzięć
   • Prowadzenie bloga
   • Integracja z ‘fan page’ na facebook.com
   • Dodawanie mediów (obrazy, video, dźwięki, animacje, udostępnianie treści z youtube.com)
   • Prowadzenie sond
   • Prowadzenie własnej galerii zdjęć
   • Prowadzenie notatek (widocznych wyłącznie dla użytkownika)
   • Korzystanie z kalendarza użytkownika – dodawanie, edytowanie i usuwanie wpisów
   • Obsługa wiadomości – skrzynka poczty wewnątrz serwisu (opcjonalne, do przemyślenia)
   • Powiadomienia na maila (zakończenie sondy, nowa wiadomość w serwisie)
   • Statystyki profilu – wgląd we własne (liczniki, wykresy w skali dni, tygodni, miesięcy, lat)
  3. Admin (lista uprawnień)
   • Możliwości typu ‘gość’ i ‘user’
   • Administrowanie forum
   • Administrowanie blogami
   • Usuwanie/blokowanie profili
   • Zarządzanie podmiotami zawartymi w bazie
   • Kalendarz – administrowanie wpisami
   • Dodawanie, edytowanie i usuwanie części stałych
   • Zarządzanie reklamami
   • Zarządzanie elementami template’u serwisu (opcjonalne)
   • Dostęp do statystyk serwisu i każdego użytkownika
   • Administrowanie wpisami na stronie głównej
   • Dodawanie, edytowanie, kasowanie i eksportowanie informacji o dotowaniu podmiotów oraz udzielaniu innych form wsparcia
   • Tworzenie newslettera
   • Zarządzanie kalendarzem ogólnym
   • Rozpatrywanie naruszeń – usuwanie i edycja jakichkolwiek treści w jakimkolwiek miejscu serwisu
   • Przyznawanie kont, haseł tymczasowych (generowanie przez system), akceptowanie wniosków o rejestrację
   • Zarządzanie sondami, publikowanie wybranych na stronie głównej
   • Umieszczanie informacji w formie okienek pop-up
   • Dostęp do archiwum podmiotów zlikwidowanych
   • Zarządzanie (tworzenie, usuwanie, modyfikowanie itp.) ankietami oraz ich wynikami.
  4. Superadmin
   • Możliwości typu ‘gość’, ‘user’, ‘admin’
   • Tworzenie kont administrator i nadawanie uprawnień

 

Elementy wymagające dookreślenia funkcjonalności

  1. Newsletter
   1. Gość
    • zamawianie newslettera (imię i adres email)
    • akceptacja otrzymywania newslettera poprzez mail
    • możliwość anulowania subskrypcji – link znajdujący się w stopce każdego newslettera
   2. User
    • Możliwości typu ‘gość’
    • „zaproponuj do newslettera” – przycisk przy wydarzeniu, placówkach, przedsięwzięciach, wpisach na blogu, wątkach na forum, sondach etc.
   3. Admin / Superadmin
    • Możliwości typu ‘gość’ i ‘user’
    • Tworzenie newslettera
    • Akceptowanie lub odrzucanie propozycji userów
    • Wysyłanie newslettera
   4. „Inteligentne funkcje”
    • Blokada dublowania informacji w jednym newsletterze
    • Oznaczenie już użytych pozycji w newsletterze z informacją o liczbie wykorzystania
  2. Forum
   • Funkcjonalność jak w PHPBB lub integracja tego forum z serwisem.
  3. Blog
   1. Gość
    • Przeglądanie wpisów userów
    • Komentowanie wpisów
    • Zgłaszanie naruszeń przy wpisie i komentarzach
   2. User
    • Możliwości typu ‘gość’
    • Dodawanie, edytowanie i kasowanie wpisów dla swojego profilu
   3. Admin / Superadmin
    • Możliwości typu ‘gość’ i ‘user’
    • Usuwanie wszystkich wpisów i komentarzy
    • Blokowanie IP komentatorów na czas określony/zawsze
  4. Kalendarz
   1. Gość
    • Przeglądanie kalendarza ogólnego na HOME i kalendarzy userów
    • Dodawanie propozycji wpisów do kalendarza ogólnego
   2. User
    • Możliwości typu ‘gość’
    • Prowadzenie własnego kalendarza
    • Zaznaczenie czy wpis jest prywatny (do wglądu przez usera) czy publiczny
   3. Admin / Superadmin
    • Możliwości typu ‘gość’ i ‘user’
    • Dodawanie wpisów do kalendarza ogólnego – własnych oraz z puli proponowanych
    • Administracja kalendarzem ogólnym (dodawanie, edycja, usuwanie)
   4. „Inteligentne funkcje”
    • Każdy wpis usera jest proponowany do umieszczenia w kalendarzu głównym
    • Brak dostępu administratorów do prywatnych wpisów userów oraz ich notatek
  5. Mapa
   • Widoczny przycisk graficzny „pokaż na mapie” – rozwijana mapa w kierunku „od przycisku” (lub inne rozwiązanie) pokazująca wydarzenia, pozycje z kalendarza, placówki, podmioty, przedsięwzięcia, efekty wyszukiwania
   • Przycisk na HOME i stronach userów
   • Jak największa ilość informacji powinna być zdolna do uwidocznienia na mapie
   • Reprezentacja na mapie w formie „pinesek”, chmurek etc. (lub inne zaproponowane rozwiązanie)
   • Integracja z Systemem Informacji o Terenie
  6. Ankieta
   1. Gość / user
    • Możliwość wypełniania ankiet
   2. Admin / superadmin
    • Zarządzanie ankietami (tworzenie, usuwanie, modyfikowanie)
    • Przeglądanie wyników ankiet przedstawionych w zbiorczej formie