Wyszukaj w serwisie
Baza świeżej wiedzy

Skorzystaj z bezpłatnych powiadomień wprost na twoją skrzynkę!

Sprawdź co się dzieje
2019-04-13Zabrzańskie Klasyki Nocą 9
2019-04-02Dni Papieskie już na początku kwietnia!
2019-03-25Seniorze, nie daj się okraść!
2019-03-16Koncert IV Danielówka
2019-03-09Janosch. uRodziny 2019
2019-03-08Dzień Kobiet i maraton rowerowy w ReShape Fitness
2019-02-28Winylowe ostatki
2019-02-11Podróże małe i duże - ferie w mieście razem z MOK
2019-02-08ZKF - RODZINNE GRY PLANSZOWE
2019-02-07Wystawa w Muzeum Miejskim w Zabrzu - "Kocham, żyję i tworzę"Czwartek, 7 Luty 2019 18:00">
System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej
Biulety Informacji Publicznej

Zmiana zasad działania stowarzyszeń zwykłych

Data: 2018-05-09

Przypominamy, że 20 maja 2016r. weszła w życie nowa ustawa Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015r, poz. 1393 tekst jednolity), która zmieniła zasady działania m.in. stowarzyszeń zwykłych.

W związku z tym, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 25 września 2015r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z dnia 19 listopada 2015r. ) wszystkie stowarzyszenia zwykłe wpisane do ewidencji przed 20 maja 2016rpowinny dokonać zmian określonych w w/w ustawie w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia jej w życie tj. do 20 maja 2018r. i zgłosić ten fakt organowi pełniącemu nadzór nad stowarzyszeniami, Prezydentowi Miasta Zabrze.

Brak zgłoszenia w w/w terminie z mocy prawa skutkuje wykreśleniem z ewidencji stowarzyszenia zwykłego. Do dnia dokonania nowego wpisu do ewidencji stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie przepisów dotychczasowych.

Aby wpisać stowarzyszenie zwykłe do nowej ewidencji należy złożyć w tut. Urzędzie wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych wraz z następującymi dokumentami:

• Regulamin działalności,
• Lista założycieli stowarzyszenia zwykłego zawierającą ich imiona, nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, własnoręczne podpisy założycieli,
• Imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe, albo członków zarządu,
• Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej o ile regulamin przewiduje powstanie takiego organu,
• Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego.

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Zabrzu przy ul. Wolności 286, Sekretariat Wydziału Spraw Obywatelskich I piętro, pok. 106. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać osobiście bądź telefonicznie pod nr tel. 032 37 33 450.