Sprawdź co się dzieje

Stowarzyszenie Rodzina

aktywny

Typ podmiotu: stowarzyszenie rejestrowe

Mapa Aktywności Lokalnej

Siedziba główna

Telefon:
501545172

Adres:
Staromiejska 66 9
41-800 Zabrze

Internet:

goska19700324@wp.pl

Jak do nas trafić?

Formularz kontaktowy

Placówki

Informacje dodatkowe

NIP

6482779691

REGON

365747207

Skrót

Stowarzyszenie Rodzina

Organ nadzoru

Prezydent Miasta Zabrze

Działalność gospodarcza

Status OPP

Posiada jednostki terenowe

Jest to jednostka terenowa

O nas

Celem STOWARZYSZENIA jest wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w następujących obszarach: a) Pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych intelektualnie b) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób; c) działalności charytatywnej; d) ochrony i promocji zdrowia; e) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; f) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; g) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; h) nauki, edukacji, oświaty i wychowania; i) krajoznawstwa oraz wypoczynku osób niepełnosprawnych; j) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; k) upowszechniania kultury fizycznej i sportu; l) propagowanie praw osób niepełnosprawnych oraz likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych m) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; n) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; o) promocji i organizacji wolontariatu; p) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; q) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; r) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw osób niepełnosprawnych; s) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom.

Galeria